Dzisiejsza data: sobota, 2 lipca 2022 roku Aktualna pozycja » http://www.psoni-leszno.pl/ » O nas    
 
 


Szanowni Państwo!
Informujemy, iż zmieniamy nazwę z Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Lesznie na Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lesznie.
   Wybrane z galerii


O nas

 

PROCEDURA ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIU KORONAWIRUSEM SARS-COV-2 (COVID-19)
W OŚRODKU REHABILITACYJNO EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZYM
IM.PIOTRUSIA PANA W LESZNIE

 

 

 

Od czego się zaczęło …

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy im. „Piotrusia Pana” rozpoczął swoją działalność w 1993 roku dzięki inicjatywie rodziców zrzeszonych w terenowym Kole Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Lesznie.
Jest niepubliczną, specjalistyczną, wielofunkcyjną placówką oświatową, której głównym celem jest wyrównywanie szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

 

Jak funkcjonujemy …

Ośrodek znajduje się w centrum miasta. Zajmujemy wolnostojący budynek wraz z windą zewnętrzną i podjazdem dla osób niepełnosprawnych, przy ul. Starozamkowej 14a w Lesznie. Pełnimy swoje funkcje przez 11 miesięcy w roku w godzinach od 6.30 do 15.30  z pominięciem miesiąca lipca. Uczniowie z terenu Leszna dowożeni są do nas busem Miejskiego Zakładu Komunikacji. Korzystamy także z usług firmy transportowej oraz własnego busa i autobusu do przewozu podopiecznych z całego powiatu leszczyńskiego. Pobyt w Ośrodku oraz transport uczniów jest nieodpłatny.

 

Dwa razy dziennie firma cateringowa zapewnia nam posiłki- śniadanie i obiad.

W Ośrodku pracuje pielęgniarka, która dobiera materiały, środki, przybory oraz posiada sprzęt do wykonywania zabiegów higienicznych i medycznych. Wspólnie z pracownikami właściwie reaguje w sytuacjach trudnych np. ataki padaczki. Prowadzi również dokumentację medyczną. Ściśle współpracuje z rodzicami i opiekunami wychowanków.


Do naszej placówki przyjmujemy dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, umiarkowanym i znacznym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami,  w wieku od 2 do 25 lat. Podstawą przyjęcia jest orzeczenie wystawione przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną, które powinno zawierać informację o potrzebie zespołowych zajęć rewalidacyjno- wychowawczych lub o potrzebie kształcenia specjalnego.
Sale terapeutyczne są dostosowane do obowiązujących standardów i potrzeb uczniów/wychowanków. Pomieszczenia są jasne, przestronne, doskonale wyposażone
w sprzęt dydaktyczny, rehabilitacyjny i specjalistyczny dostosowany do indywidualnych potrzeb oraz możliwości dziecka. Nauczyciele wykorzystują też pomoce dydaktyczne wykonane dzięki własnej inwencji twórczej i pomysłowości. Na każdej sali znajduje się od 2 – 4 wychowanków, nad którymi czuwają i zapewniają domową atmosferę: nauczyciel,  a także asystent nauczyciela lub pomoc nauczyciela.

 

 

W Ośrodku funkcjonują zespoły rewalidacyjno- wychowawcze oraz oddziały edukacyjno- terapeutyczne, których podopieczni realizują obowiązek szkolny na poziomie nauczania specjalnego.

W oddziałach edukacyjno –terapeutycznych realizuje się program z zakresu szkoły podstawowej i gimnazjum dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym:
- pierwszy etap edukacyjny: (klasy I-III) – kształcenie zintegrowane, religia;
- drugi etap edukacyjny: (klasy IV-VI) - funkcjonowanie w środowisku, plastyka, technika, muzyka z rytmiką, wychowanie fizyczne, religia.
- etap gimnazjum - funkcjonowanie w środowisku, plastyka, technika, muzyka z rytmiką, wychowanie fizyczne, religia.

W ośrodku funkcjonuje oddział przedszkolny pełniący funkcję opiekuńczą, wychowawczą, ale również kształcącą. W naszym oddziale przedszkolnym zapewnia się dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w przyjaznych warunkach dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.
Uczniowie przyjęci do grup edukacyjno-terapeutycznych realizują opracowane przez nauczyciela oligofrenopedagoga i specjalistów indywidualne programy edukacyjno- terapeutyczne.

Zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze- to zajęcia prowadzone przez oligofrenopedagogów, rozwijające i doskonalące samodzielność, zainteresowanie nowymi rzeczami, orientację w schemacie ciała, przestrzeni, usprawnianie rąk, nawiązywanie kontaktów.
Wykorzystujemy tu całe bogactwo otaczającego nas świata: przedmioty codziennego użytku, tworzywa kontrastujące, o różnych kształtach, materiały naturalne, sypkie, płynne, zawiesiny, materiały formowalne, masy plastyczne, owoce, warzywa. Do zajęć tych zaliczamy: trening samoobsługi, terapię ruchową, stymulację polisensoryczną, stymulację bazalną, usprawnianie psychoruchowe, kontakt i komunikację, podczas których wykorzystujemy elementy metod Glenna Domana, Bernarda Knaufa, Marianny i Christophera Knillów, Felicji Affolter, Marty Bogdanowicz, Anny Smrokowskiej - Reichmann.

 

Informujemy, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego p.n.: "Usługa dowozu i odwozu osób niepełnosprawnych - w terminie 01.09.2022r. - 31.08.2023r. z pominięciem jednego miesiąca letniego" prowadzone jest z wykorzystaniem platformy zakupowej
 
Wykonanie: gechu.nazwa.plPolskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lesznie przestrzega przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

W związku z tym, w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lesznie powołany został Inspektor Ochrony Danych – Marcin Wowk. Z IOD można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych pod adresem: iod.psonileszno@grupaformat.pl.